Onze schoolvisie

In onze school is er aandacht voor de totale ontwikkeling van de kinderen.  Leren is voor ons meer dan alleen het verzamelen van kennis.  Wat de kinderen leren, moet waardevol en bruikbaar zijn in een steeds complexere wereld.  Het totale kind, hoofd, hart en handen zijn belangrijk.

Kennen en kunnen

Onze uitgangspunten zijn het "kennen" en "kunnen" van elk kind.  Daarom kiezen wij voor waardevolle en eigentijdse methodieken in kleuter- en lagere school.

1. Zelfstandig werk

Kleuters en leerlingen leren op een indringende manier om zo zelfstandig mogelijk opdrachten en leerstof te verwerken en te plannen.

2. Hoekenwerk en contractwerk

Boeiende opdrachten en activiteiten worden aangepakt in "hoeken".  Zo zijn er taal-, reken-, spel-, knutsel-, computerhoeken, ... in onze klassen.

3. Projectwerk

Projectwerk is een vorm waar de ganse school, een klas of kleuter- en lagere school apart, samen werken rond één thema. Uitgevoerde projecten in onze school zijn er geweest over maskerade, kunst, bruggen, een tuinproject ... Hierbij worden ook de ouders en schoolomgeving intensief betrokken, zoals in tentoonstellingen of andere manifestaties.

Vanzelfsprekend gaat er grote aandacht naar een modern en eigentijds reken- en taalonderwijs, waarbij denkvaardigheden centraal staan. Verzorgd taalgebruik, een nette schrijfstijl en weten wat je schrijft gaan in onze school samen.

Samenleven

We hechten veel belang aan het samenleven op school! Het bijbrengen van fundamentele waarden doen we duidelijk vanuit een christelijke inspiratie. Waarden als respect, verdraagzaamheid, beleefdheid, vriendelijkheid, verantwoordelijkheid, discipline, solidariteit en eerlijkheid staan daarbij voorop en moeten hun plaats krijgen binnen het onderwijs en opvoeding die wij aanbieden. Geregeld zullen we dit ook vieren samen met de gelovige gemeenschap in onze parochie.

Creativiteit

In onze school zijn er heel wat activiteiten die ertoe bijdragen dat de kinderen zichzelf leren uitdrukken, zelf vorm kunnen geven aan beleving, eigen emotie en dat in gesproken en geschreven taal, in muziek, bewegingsopvoeding, tekenen, schilderen, boetseren en textiele werkvormen. Jonge mensen worden zo opgevoed tot creativiteit en probleemoplossend denken.
Onze school is wereldgericht.
“School” staat voor ons niet alleen wat er binnen de muren gebeurt. Zowel in de kleuterschool als de lagere school gaan we geregeld die wereld verkennen.

  • bezoek aan theater, museum of bibliotheek,
  • een dag in de Zooklas of een havenrondvaart,
  • een fietsdag in de natuur of een bosdag,
  • boerderijklas voor het eerste en tweede leerjaar,
  • zeeklas voor het derde en vierde leerjaar,
  • bosklas voor vijfde en zesde leerjaar,
  • sportdagen.

Ouders

De ouders maken deel uit van het schoolgebeuren. We betrekken hen bij vele activiteiten: Info-avonden, leesouders, feesten (wat we graag doen !), uitstappen, fietsdag. Belangrijk is dat de ouders via oudercomité en de schoolraad (overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en schoolbestuur) tot intense samenwerking kunnen komen met als doel, een kwaliteitsvol onderwijs voor ieder kind.

Nieuwste blogs

Top