Onze visie op zorg

We streven naar: (zijn op weg naar, streefdoel, het visionaire…!!!)

  • We streven naar het optimale welbevinden1 van de kinderen, door een hecht contact tussen leerkracht en kind en tussen kinderen onderling te stimuleren waar zowel respect als relationele vaardigheden vanzelfsprekend zijn.
  • We streven naar optimale betrokkenheid2 van de kinderen, door ze ervaringsgericht en werkelijkheidsnabij te laten exploreren en leren.
  • Kansarme kinderen (in een brede context!)3 krijgen extra aandacht in onze school. Leerkrachten en kinderen leren respectvol omgaan met het anders zijn van medemensen.
  • We stimuleren de zelfsturing, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het probleemoplossend denken, door een uitdagend klasmilieu te creëren, waarbij het organiseren van zelfstandig werk, contractwerk, groepswerk, aangepaste methodieken en werkvormen belangrijk zijn.
  • Differentiatie is noodzakelijk. Kinderen met ontwikkelings- en leermoeilijkheden en leervoorsprong, krijgen activiteiten en taken aangepast aan een eigen leertraject. Hierbij zijn reflectievaardigheden, zorgvuldige observatie, diagnose, foutenanalyse, interne communicatie met de leerkrachten, communicatie met het CLB en communicatie met de ouders zeer belangrijk.
  • De klasleerkracht is de eerste verantwoordelijke voor het leertraject van de kinderen. De leerkracht krijgt ondersteuning van het zorgkader om dit uit te werken.
  • Pas als inspanningen op klas- en schoolniveau niet tot het gewenste resultaat leiden, wordt een beroep gedaan op externe hulp.
  • Als er nauwelijks sprake is van leervorderingen en het welbevinden van het kind niet meer optimaal is, kan het kind doorverwezen en begeleid worden naar een aangepaste onderwijsvorm.
  • De leerkrachten bouwen hun deskundigheid uit door nascholing, overleg en uitwisseling van leerervaringen in een open constructieve dialoog (de school als lerende organisatie !). Op niveau van de scholengemeenschap werken we aan een ondersteuningsnetwerk van zorgbegeleiders.
  • De school bouwt een materialenbank (orthoteek) uit om de leerkrachten en de kinderen te ondersteunen in het leerproces.

 


1welbevinden: Een kind moet zich goed in zijn vel voelen om goed te kunnen leren.
2betrokkenheid: De wijze waarop het kind intens bezig is met materiaal of leerstof om maximaal te kunnen leren.
3Kansarme kinderen (in een brede context!): Een brede variatie van mogelijke problemen die goed leren en functioneren verhinder, zoals dyslexie, hoogbegaafdheid, motorische en sociale problemen, armoede, anderstaligheid, handicap,…

Nieuwste blogs

Top